Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

Szervezeti, személyzeti adatok

2014. november 18., kedd 08:16
 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos neve:
Székhelye:
Postai címe:

Központi telefonszám:
Fax:
Elektronikus levélcím:
Honlap/web:

Központi ügyelet elérhetősége:
Központi kárelhárítási ügyelet:
Központi ügyelet faxszáma:
Központi kárelhárítási ügyelet e-mail címe:
Központi ügyelet elérhetősége:

Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/d
1253 Budapest, Pf. 56

+36 1 225 4400
+36 1 225 4400

http://www.ovf.hu

+36 1 225 4447
+36 80 204 240
+36 1 201 2482

0-24


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti felépítés, valamint a szervezeti egységek feladatai megtekinthetők, illetve letölthetők JPG formátumban  ITT.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Az adatok megtekinthetők, illetve letölthetők PDF formátumban  ITT.


4. A szervezeten belül illetékes központi ügyeleti vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Név: Bognár Zoltán osztályvezető
Telefonszám: +36 1 225 4447
Mobil: +36 30 279 0604
Fax: +36 1 201 2482
E-mail:
Elérhetőség: minden nap: 0-24

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Főigazgatóság/Az OVF középirányító szerve a vízügyi igazgatóságoknak.

1. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

2. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

4. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

5. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

6. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

7. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

8. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

9. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság

10. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósága

11. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

12. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Főigazgatóság/Az OVF - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló tárca nélküli miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – gyakorolja VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége , alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Név: Belügyminisztérium
Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36 1 441 1000
Fax: +36 1 441 1437
E-mail:
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: dr. Koncz Anita Edit
E-mail: adatvedelem@ovf.hu
Telefonszám: +36 1 225 4400/10015
Levelezési cím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d

 

Ügyfélszolgálat:

E-mail:
Telefonszám: +36 1 441 1138
Postacím: BM Ügyfélszolgálat 1903 Budapest, Pf. 314.
Személyesen: Budapest, V. ker. Nádor utca 2. szám hétfőtől péntekig 9-12 óra között, illetve hétfőtől csütörtökig 12.30-15 óra között

12. Az integritás tanácsadó neve, elérhetősége:

 

dr. Koncz Anita Edit

integritasvedelem@ovf.hu

Az integritás tanácsadó feladat- és hatásköre az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében:

- közreműködik a Főigazgatóság működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében;

- az intézkedési terv alapján javaslatot tesz a Főigazgatóság hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;

- a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a Főigazgatóság vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;

- gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint a Főigazgató általi meghatalmazás alapján ellátja a Főigazgatóság működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

 

Utolsó módosítás: 2021. január 18., hétfő 10:55, Regdánszki Tamara