Sajtószoba

28
2021. július 28., szerda

A Duna folyamot a Garamon keresztül ért szennyezéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk

tajekoztatas

A működési területével érintett vízügyi igazgatóságok fokozott vízminőség-figyelőszolgálatai a Garam torkolatában, illetve a Duna folyam alsóbb szakaszán szennyezésre utaló nyomokat nem észleltek.

30
2021. július 30., péntek

Kis-Balaton Építő Tábor 4.0

kis-balaton-belyeg

Tisztelettel hívjuk és várjuk a Holnapocska Tábor sajtónyilvános tábori betekintőjére a IV. Kis-Balaton Építő Táborba!

19
2021. július 19., hétfő

Tájékoztató a Dunán levonuló árhullámról

tajekoztatas

Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi árvíz biztonsággal levezethető az árvízvédelmi töltések között vagy a kijelölt ártereken...

13
2021. július 13., kedd

Együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás a Balaton jövője érdekében

Egyuttmukodes es kolcson segitsegnyujtas-Balaton-belyeg

A vízminőség változásának hatékonyabb nyomon követése érdekében ötéves együttműködési megállapodást kötött a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a három dunántúli vízügyi igazgatóság.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Németh Andrea, főosztályvezető

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2020. november 02., hétfő 10:23

Tevékenységre, működésre vonatkozó releváns adatok, információk

 

Szervezet Integritás Adatok
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje (hatályon kívül) 
Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz és a vízügyi igazgatóságokhoz érkező papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő alakításáról szóló főigazgatói utasítás (hatályos)
Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésről

Melléklet


1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.

Alapító okirat: A2012/1/2019.

SZMSZ: 7/2019. (OVF) számú Főigazgatói Utasítás

Ügyrend: 17/2019. (OVF) számú Főigazgatói Utasítás

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: 21/2019. (OVF) számú Főigazgatói Utasítás

Alapító okirat letölthető PDF formátumban  ITT.

A Szervezeti és Működési Szabályzat letölthető PDF formátumban ITT.

Ügyrend letölthető PDF formátumban  ITT.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat letölthető PDF formátumban  ITT.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Árvízvédelmi Főosztály

ÁKK

iENC

Védelmi tervek

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály

Mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás

Humánpolitikai Osztály

Személyügyi nyilvántartó rendszer

Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály

Téradatok

Települési Vízgazdálkodási Főosztály

IPOnline

TSOnline

VKonline

Üzemeltetési Osztály

Beléptető rendszer

Vagyongazdálkodási Főosztály

Ruházati- ésjárműnyilvántartó rendszer

Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály

LIMS

VGT

Vízföldtani napló

Vízrajzi adatbázis

VKJ

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Közbeszerzési Osztály az adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét az elektronikus közbeszerzési rendszerbe (EKR) történő feltöltés útján teljesíti.  

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az adatigénylések intézésének rendjét az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismerésére és a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendjéről szóló

65/2020. (OVF) sz. főigazgatói utasítás tartalmazza, amely az Infotv. alapján került megszövegezésre.

Az utasítás és a mellékletei a csatolmányok között találhatóak.

Általános (tevékenységre vagy működésre vonatkozó) adatigénylések:

Igazgatási Osztály (általános adatigénylések)

Adattári Osztály (műszaki adatigénylések)

ovf@ovf.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Koncz Anita Edit

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:  

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály:

VH-mező

eredményei: mezőgazdasági vízhasználat

időbeli változás: évente

Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály:

VH-FEV

eredményei: A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai

időbeli változásuk: évente

VH-FAV

eredményei: Felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége

időbeli változásuk: évente

Települési Vízgazdálkodási Főosztály:

VK online

eredményei: a 91/271/EGK Irányelv 15. és 17. cikkével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése

időbeli változásuk: kétévente (minden második páros év június 30. napjáig)

IP online

eredményei: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján adatszolgáltatás

időbeli változásuk: évente  (a tárgyévet követő év június 15. napjáig)

TS online

eredményei: 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény), valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatokat - a 2. mellékletben                 meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal - Településsoros Jegyzékben (a továbbiakban: Településsoros Jegyzék) kell nyilvántartani.

időbeli változásuk: évente (tárgyévet követő év április 30. – a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja alapján)

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Infotörvény 1. melléklet II/15. alapján a dokumentumok közzétételére került sor.

2021. év II. negyedév

2021. év I. negyedév

2020. év

2019. év

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A szolgáltatási és az adatszolgáltatási szerződésminták a csatolmányok között találhatóak.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A Közbeszerzési Osztály az adatokat az EKR, valamint a CoRe rendszerekbe történő feltöltés útján teljesíti.

A Projekt Műszaki Osztály a pályázatok menüpont alatt az alábbi adatokat szerepelteti:

- A projekt címe

- A projekt rövid bemutatása

- A projekt keretében elvégzendő fejlesztési munkálatok

- A kedvezményezett neve

- A szerződött támogatás összege

- A támogatási szerződés megkötésének napja

- A támogatás mértéke

- A projekt várható fizikai befejezése

- A projekt alhonlap elérhetősége

A www.kozadat.hu honlapon a leíró adatok közzétételére került sor. Az adatok az alábbi linken érhetőek el: https://kozadat.hu/kereso/kozfeladatot-ellato-szervek/adatlap/4380

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

típusok:

 • Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR)
 • vízkészlet nyilvántartás
 • a vízgazdálkodási objektum-nyilvántartás
 • műszaki nyilvántartás
 • Vízgyűjtő-gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges adatok nyilvántartása
 • Árvízvédelmi, és folyó- és tógazdálkodási feladatok ellátásához szükséges nyilvántartás
 • Belvízvédelmi és öntözési feladatok ellátásához szükséges adatok nyilvántartás
 • Vízrajzi feladatok ellátásához szükséges nyilvántartás
 • Operatív Aszály- és Vízhiánykezelő Rendszer
 • Vízminőséggel kapcsolatos labor vizsgálati eredmények rögzítése, lekérdezése
 • Ruházat- és járműnyilvántartó alkalmazás
 • Személyügyi nyilvántartó rendszer
 • Beléptető rendszer

 formátum:

 • elektronikus (térinformatikai és SQL)

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (Kútv.) 15. §-a alapján kerülhet megállapításra.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Kútv. 18. §-a alapján a bírósághoz való fordulás joga, az alábbi esetekben:

 • az igénylő a kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló határidő (a kérelemnek hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül), vagy
 • a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén (az Országos Vízügyi Főigazgatóság a határidőt a kérelemnek terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 munkanappal - az igénylő egyidejű értesítése mellett – meghosszabbíthatja), valamint
 •  a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A per megindítása:

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az Országos Vízügyi Főigazgatóság ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság (a továbbiakban: PKKB) előtt. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Ha a PKKB a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az Országos Vízügyi Főigazgatóságot a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

A PKKB határozata lehet:

A PKKB az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy az Országos Vízügyi Főigazgatóságot a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

Ha a kérelmező a per megindításakor az Országos Vízügyi Főigazgatóság által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a PKKB a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

Szervezet Integritás Adatok (Állami Számvevőszék Kérdőív, 2016.)

Az Állami Számvevőszék az egész magyar közszférára kiterjedő Integritás projektje keretében ütemezetten hozza nyilvánosságra az intézménycsoportos elemzések eredményeit honlapján, illetve az Integritás Portálon. Az integritás felmérés keretében az ÁSZ a költségvetési szervek korrupciós kockázatoknak való kitettségét, valamint az azzal szembeni ellenálló-képességüket, azaz a kontrollok kiépítettségének állapotát tárja fel. Ennek keretében készült el a kormányzati szervek intézménycsoport elemzése.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2016. évi Integritás Kérdőíve letölthető ITT.


Integritás utasítás és mellékletei:

Hatályos

I. sz. melléklet

II. sz.melléklet

III. sz. melléklet

IV. sz. melléklet

V.-VI. sz. melléklet

Nem hatályos

Integritás jelentések:

2016. évi Integritás jelentés

2017. évi Integritás jelentés

2018. évi Integritás jelentés

2019. évi Integritás jelentés
2019. évi Önértékelő lap
2019. évi Intézkedési terv

2020. évi Integritás jelentés

2021. évi Intézkedési terv


Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje


 Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz és a vízügyi igazgatóságokhoz érkező papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő alakításáról szóló főigazgatói utasítás (hatályos)

1. sz. melléklet

 

Utolsó módosítás: 2021. július 07., szerda 14:48, Regdánszki Tamara